Sirok – Országh Kristóf Általános Iskola

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.

Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyerekekből.

Ennek érdekében:

 • a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt.
 •  iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálását és eligazodásukat a szűkebb és tágabb környezetükben,
 • az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,
 • fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen,
 • törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót – megelőzni, felismerni a rosszat, törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására.,
 • szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

Nevelő-oktató munka kiemelt feladatai:

 • Kulcskompetenciák fejlesztése, különös tekintettel az 5. és 6. évfolyamokon a nem szakrendszerű oktatásban
 • Az iskola jó hírének erősítése
 • A sajátos nevelésű igényű tanulók megfelelő fejlesztése.
 • Tehetséggondozás tanórákon, választható tanórákon, szakkörökön. Levelező versenyek koordinálása, segítése.
 • Felkészítés szaktárgyi versenyekre, kulturális és sportversenyekre.
 • Pályaválasztás segítése, továbbtanulásra fokozott felkészítés.
 • A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése fokozott figyelemmel az Országos kompetenciamérés eredményeire, valamint a 3 havi értékelésekre