Kápolna – Tarnavölgye Általános Iskola, Kápolnai Tagiskola

Intézményünk, a Tarnavölgye Általános Iskola tagiskolája, melynek gesztora Aldebrő.

Iskolánkban tanulóinknak a színvonalas, képességeiknek megfelelő oktatáshoz és az egészséges testi és lelki fejlődéshez fűződő érdeke minden más érdeket megelőz. Az iskolában minden tevékenységet a nevelő-oktató munka érdekeinek rendelünk alá, nevelő-oktató munkánk sikeréért közösen dolgozunk.

Legfontosabb célunknak tekintjük, hogy tanulóinkat felkészítsük a középiskolás továbbtanulásra, és az alapozó ismeretek elsajátítására. Arra törekszünk, hogy tanulóinkat a szociális hátrány ne korlátozza a képességeiknek és érdeklődésüknek legmegfelelőbb továbbtanulási irány megválasztásában. Munkánkat akkor tekintjük eredményesnek, ha azt a tanulóink és szüleik, a fenntartó és a végzős tanulóinkat fogadó intézmények megelégedésére végezzük.

A kápolnai tagintézmény 1-6 osztállyal működik. Itt tanulnak a gesztorintézmény 7-8. b osztályos tanulói, ezáltal biztosítva a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatást, a felzárkóztatást, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetértésével. Itt a pedagógusok munkáját önkormányzati alkalmazásban álló roma származású pedellus segíti.

Alapértékeink:   

  • gyermekközpontúság,
  • nyitottság,
  • korszerűségre törekvés, a lehetőségekhez mérten,
  • klasszikus értékközvetítés a műveltség és az erkölcs területén,
  • képességek szerinti fejlesztés,
  • a kultúra, mint életmód,
  • tudatos életvitel,
  • harmonikus személyiségfejlesztés,
  • hagyományőrzés és teremtés,

Iskolakoncepciónk:

Célunk, hogy az iskola alapfunkciója megmaradjon, nem specializálódtunk és nem specializálódunk egy-egy oktatási vagy nevelési feladat kiemelésére, a szülők széleskörű igényeinek kielégítésére törekszünk a realitások talaján maradva.

Célunk, hogy diákjaink érett, és autonóm személyiségként jussanak el a gyermekkortól a felnőtté válás kezdetéig. Rendelkezzenek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy etikusan társas, a magyar társadalom számára hasznos emberekké váljanak. Képesek legyenek az állandó, folyamatos önképzésre és tudjanak alkalmazkodni a kor gyorsan változó követelményeihez. Jellemezze őket kreativitás, jó konfliktustűrés és siker központúság.

Iskolafilozófiánknak a kiindulópontja, a vezérlője a gyermek, hisz iskolánk szintjén minden őérte történik. Azon munkálkodunk, hogy mindenki jól érezze magát az iskolában, azért, hogy a teljesítőképességének maximumát nyújthassa a munkája során, a gyermekekért.

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma viszonylag magas. Ezen tanulók felzárkóztatásával, fejlesztésével kiemelten foglalkozunk, mint ahogyan a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetünk.

Ezen célokat szolgálja többek között a szabadidős tevékenységek széles köre: felvételi előkészítők, szakkörök, játszóházak, sportkörök, informatikai foglalkozások.

Az intézményben a szakos ellátottság megközelíti a 100%-ot. A pedagógusok szakmai-módszertani megújulásra irányuló képzéseken rendszeresen és aktívan vesznek részt.

Az elmúlt két év során jelentős technikai megújulás történt a gesztor- és tagintézményekben a taneszközök tekintetében. A pedagógusok innovatív szemléletét tükrözi, hogy az interaktív eszközök használata bevezetésre került. Ehhez pályázati úton megújult a számítógép-állomány, új, IKT-eszközök kerültek beszerzésre.

Az intézmény nem csupán közoktatási feladatokat lát el, hanem aktív szereplője a települések kulturális tevékenységének, meghatározója a településeken a közösségi életnek.