Eger – Lenkey János Általános Iskola

Eger történelmi belvárosában 1929-től működik általános iskolánk. A hozzánk beiratkozó tanulók képességeinek sokoldalú, differenciált fejlesztésével egyaránt hangsúlyosnak tartjuk a minőségi oktatást, a színvonalas, családközpontú nevelést. Egyik osztályunkban az idegen nyelv elsajátítását tekintjük elsődlegesnek. A korszerűen felszerelt nyelvi laborokban, digitális táblák segítségével folyik az oktatás csoportbontással, emelt óraszámban, modern szemléltető –eszközökkel.

Másik osztályunkban emelt szinten folyik a természettudományos tantárgyak: matematika, természetismeret, fizika, kémia, biológia oktatása, kiegészítve a sakk tanításával. Választható idegen nyelvek első osztálytól: angol. Kiemelt jelentőségű az informatikai képzés intézményünkben. A hagyományos tagozatos rendszer megszűnését követően a 90-es évek elején lehetőség nyílt önkormányzati hozzájárulással arra, hogy a kötelező órák tíz százalékának erejéig minden iskola kialakítsa sajátos képzési rendszerét, ezzel egyéni arculatot adva iskolájának. Ekkor dr. Szombathy Miklós igazgató úr kezdeményezésére a nevelőtestület, a szülői munkaközösség, illetve a tanulóifjúság javaslatait elfogadva került sor a természettudományos képzés bevezetésére.

A jól képzett, hivatásukat szerető pedagógusok irányításával 5. osztálytól megindult a természettudományos érdeklődést, a környezettudatos szemléletmód és magatartás kialakítását célzó képzés. Mindezeket megalapozza az emelt óraszámban tanított matematika, amelynek legfontosabb célkitűzése: megtanítani tanulóinkat a helyes, logikus gondolkodásra. Újszerű kezdeményezés volt a sakkjáték órakeretbe illesztése. Igyekszünk kihasználni e játék felbecsülhetetlen értékeit, hiszen a sakk nemcsak gondolkodtató játék, nemcsak mint versenysportként elismert sportág, hanem az emberi kultúra különleges eleme. A jó döntést igazolja az a tény, hogy az eltelt időben sem csökkent az érdeklődés a természettudományos tagozat iránt, s a végzett tanulók jól megállják helyüket a középiskolákban. Sokan választották közülük az orvosi, a műszaki, a vegyész stb. pályát. A reáltárgyak eredményes tanításának elengedhetetlen feltételei a jól felszerelt szaktantermek, az IKT-eszközök (információs és kommunikációs technológiai) használata. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően a 2005/2006-os tanévtől új épületszárnyban kapott helyet a legmodernebb, számítógépekkel ellátott informatikaterem. Az elmúlt években megújult a kémia – fizika szaktantermünk, új bútorzatot kapott a biológiaterem. Tíz tantermünk korszerű interaktív táblával felszerelt.

A kísérletek, a gyakorlatok, az egyéni és a csoportos „kutatómunkák”, a különféle pályázatok, a szaktárgyi és a komplex versenyek évről évre szép eredményeket hoznak, ezzel is öregbítve iskolánk jó hírnevét. Tanulóink a legrangosabb versenyek országos fordulóin is megállják a helyüket, és eredményesen szerepelnek a középiskolák által szervezett tantárgyi versenyeken is.