Bogács – Bükkalja Általános Iskola

Bogács község egyetlen általános iskolája 1887-től, mint egyházi iskola, 1948-tól, pedig mint állami iskola működött. Jelenlegi helyén és épületben 1980-tól üzemel.

Tanulóink a községből érkeznek. Mivel egyetlen iskola vagyunk a településen, ezért meg kell oldanunk a tanulási, magatartási zavarral küzdő, és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is.

A tanórán kívüli ismeretszerzési és szabadidős tevékenységre számos szakkör, sportkör nyújt lehetőséget.

Iskolánkra a demokratikus, humánus, gyermekközpontú légkör jellemző, amely a tanulók, a nevelők, a szülők együttműködésére épül.

Nevelőtestületünk tagjai magas szakmai, pedagógiai képzettséggel rendelkeznek, és nagyfokú hivatástudattal dolgoznak.

Fő nevelési célunkat a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztésében határoztuk meg, az egyéni bánásmód elvének hangsúlyozott érvényesítésével.

Alsó tagozaton az alapkészségek, a kreativitás fejlesztését tartjuk legfőbb feladatunknak, a tanulás megszerettetését, a gyermeki kíváncsiság felkeltését.

Tanulóinkat felkészítjük a továbbtanulásra, ezért arra törekszünk, hogy végzős diákjaink a technikai eszközök értő használatával elsajátíthassák az információszerzés különféle formáit, képesek legyenek az önálló tanulásra, fejlődjön kommunikációs kultúrájuk.

Sikerként tartjuk számon tanulóink nagy hagyományokkal rendelkező középiskolákba, szakiskolákba való bejutását.

A komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás intézményünk sajátossága. A korai tehetséget mutató tanítványainknak tervszerű és rendszeres szakköri foglalkozásokat tartunk

Tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulóinknak napközi otthonos oktatási formát biztosítunk. Oktató-nevelő munkánkat szakképzett, gyakorlott gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok segítik. Célunk az, hogy minél több, a program megvalósításában résztvevő szakember legyen az iskolában.

Vezetésükkel egyéni és kiscsoportos képességfejlesztésen is részt vesznek a speciális szükségletű (lemaradó, vagy kiemelkedő teljesítményt nyújtó) tanulóink.

Délután napközi otthonos és tanulószobai ellátást biztosítunk. A szabadidő hasznos eltöltését változatos szakkörök és egyéb foglalkozások segítik.

Gyermekszerető, nyitott, humanisztikus szemléletű tantestületünk igyekszik elérni, hogy az iskola ne kényszerű intézmény, hanem valós lehetőségekkel teli élettér legyen, az önmegvalósítás színtere.